bản sao


Bản chép lại hoặc chụp lại từ một bài viết, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật, đĩa, băng từ tính, văn bằng... đúng y như nguyên bản. Các bản sao để đưa vào hồ sơ theo quy định của luật hành chính đều phải có xác nhận của Phòng công chứng Nhà nước.