bản quyền tác giả


Quyền sở hữu của tác giả (nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, nhà soạn nhạc, nhà khoa học...) đối với tác phẩm của họ, với tư cách là người sáng tạo ra những tác phẩm đó.

Bản quyền tác giả bảo đảm cho tác giả được đứng tên mình, đặt tên cho tác phẩm, được công bố tác phẩm, ngăn cản mọi sự xâm phạm tác phẩm, cũng như có quyền cho phép hay không cho phép người khác sử dụng (in, phổ biến, trình diễn, dịch, dựng thành phim...).

Sự thoả thuận quốc tế về bản quyền tác giả được ghi trong "Công ước Becnơ về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật" (gọi tắt: Công ước Becnơ; cg. Công ước Bơn). Ở nhiều nước, bản quyền tác giả có giá trị trong thời gian từ lúc được công nhận cho đến 50 năm sau khi tác giả hoặc đồng tác giả (đối với tác phẩm có nhiều tác giả) qua đời.

Nhà nước Việt Nam cũng đã công bố bảo vệ bản quyền tác giả và đã thành lập Hãng Bảo hộ Quyền tác giả Việt Nam (ngày nay là Cục Bản quyền Văn học Nghệ thuật). Việt Nam đã tham gia Công ước Becnơ từ ngày 26/10/2004.