bản lưu


Bản chính do cơ quan hay cá nhân lưu giữ làm cơ sở để xác nhận bản quyền tài liệu.