bản lam


Bản vẽ được in tiếp xúc từ bản phim tổng hợp bằng phương pháp phiên lam, thường dùng để biên vẽ, thanh vẽ tách hoặc phân tô màu sử dụng để chụp ảnh, chế in bản đồ theo phương pháp truyền thống.