bản gốc màu 


Bản đồ thể hiện các màu dùng làm cơ sở cho việc trình bày màu in trên bản đồ thành phẩm.