bản gốc biên – thanh vẽ


Bản vẽ là kết quả của quá trình biên vẽ bản đồ có chất lượng cao với nét vẽ và màu vẽ được thực hiện theo đúng quy định đối với bản gốc thanh vẽ.

Trong công nghệ truyền thống, bản gốc biên – thanh vẽ thường áp dụng khi công việc biên vẽ không quá phức tạp, nội dung bản đồ tương đối đơn giản.