bản gốc


(cg. bản chính), tài liệu, ảnh, bản đồ... được thành lập đầu tiên làm cơ sở cho các công việc tiếp theo. Mỗi hạng mục công việc có thể có một loại bản gốc.

Vd: ảnh gốc thực địa, bản đồ gốc thực địa, bản gốc tác giả, bản gốc biên vẽ, bản gốc thanh vẽ...