bản ghi


Trong một bảng thông tin thuộc tính của phần mềm GIS, bản ghi là một hàng đơn trong các bản ghi chuyên đề có liên quan. Mỗi hàng tương đương với một đối tượng cụ thể trong lớp.

Khi bổ sung một đối tượng không gian thì cũng đồng thời xuất hiện thêm một bản ghi trong bảng thông tin thuộc tính. Các bản ghi trong một lớp chuyên đề có cấu trúc dữ liệu thuộc tính giống nhau. Trong SQL, một bản ghi tương tự một bộ dữ liệu.

Xt: bảng thuộc tính.