bản đồ xói mòn đất


Bản đồ phản ánh sự phá hoại lớp đất màu mỡ trên bề mặt do tuyết tan, mưa, nước tưới.

Nội dung của bản đồ xói mòn bao gồm các nhân tố và các quá trình rửa trôi bề mặt, xói mòn chiều dài (khe, rãnh) và giọt nhỏ (mưa, mưa rào).

Bản đồ thường đưa ra những đánh giá về sự nguy hiểm và các biện pháp khắc phục xói mòn (vd: cày ngang sườn, trồng rừng, gia cố sườn khe rãnh...).