bản đồ trầm tích Đệ Tứ


Bản đồ phản ánh sự phân bố các nham thạch Đệ Tứ phân theo tuổi, nguồn gốc và thành phần, dùng để phát hiện các mỏ trọng sa, vật liệu xây dựng, nước ngầm, cũng như để nghiên cứu địa chất công trình và quy luật thành tạo lớp phủ thổ nhưỡng.