bản đồ trầm tích c


Một loại bản đồ cổ địa chất, trong đó thể hiện sự thay đổi trầm tích hoặc các phân vị địa tầng cổ trầm tích (ứng với một khoảng thời gian của quá khứ địa chất) hiện chủ yếu bị phủ bởi các thành tạo trẻ hơn.