bản đồ tra cứu


Bản đồ được thành lập với mục đích phản ánh một cách tối đa những thông tin về các đối tượng địa lí của một khu vực phục vụ công tác nghiên cứu, tra cứu các yếu tố nội dung bản đồ.

Vì vậy, bản dồ có đặc điểm: có tỉ lệ tương đối nhỏ, kích thước không lớn, trọng tải nội dung cao, trình bày bằng các kí hiệu, chữ ghi chú có kích thước nhỏ, phù hợp với việc nhìn gần, màu sắc trang nhã...