bản đồ thực vật


Bản đồ phản ánh thảm thực vật và tài nguyên thực vật. Bản đồ thực vật gồm hai nhóm: bản đồ thảm thực vật và bản đồ rừng.

Ngoài ra, có bản đồ phân bố các loài cây và bản đồ đồng cỏ.

1) Bản đồ thảm thực vật phản ánh sự phân bố, cấu trúc cũng như sự biến động của thực bì. Tuỳ thuộc vào tỉ lệ của bản đồ và đặc điểm thảm thực vật của từng vùng, trên bản đồ thể hiện các quần thể thực vật ở các cấp bậc khác nhau trong hệ phân vị thực bì cũng như diễn thế của chúng trong quá trình phát triển và sự biến động do tác động của con người gây ra;

2) Bản đồ rừng phản ánh sự phân bố rừng với các đặc trưng về loài cây ưu thế độ tuổi của rừng, tài nguyên rừng và một số yếu tố về kinh tế lâm nghiệp.

Bản đồ rừng gồm nhiều chủ đề như các kiểu rừng, hiện trạng rừng, đánh giá tài nguyên rừng, nhận định về tình trạng phân bố các loài cây gỗ hiếm...