bản đồ thuỷ văn


Bản đồ phản ánh sự phân bố, sự biến động, thành phần và các đặc trưng nước mặt trên lục địa. Các đặc trưng chủ yếu được thể hiện trên bản đồ là môđun hoặc tầng dòng chảy, lưu lượng nước trong năm, dòng chảy cứng, thành phần hoá học của nước.

Bản đồ thuỷ văn gồm các chủ đề: mạng lưới thuỷ văn, mật độ sông ngòi, chế độ dòng chảy (dòng chảy năm hoặc mùa và biến trình dòng chảy), các hiện tượng thuỷ văn, chất lượng nước (độ đục, thành phần hoá học, nhiệt độ, độ nhiễm bẩn), tài nguyên nước (cân bằng nước, trữ lượng nước), phân vùng thuỷ văn.