bản đồ thuỷ địa hoá


Bản đồ thể hiện các thông tin về hoá học nước dưới đất của một tầng chứa nước hay nhiều tầng chứa nước trong một lãnh thổ. Các thành phần hoá học, độ khoáng hoá, quy luật phân bố của một hoặc một số nguyên tố hoá học được biểu hiện trên bản đồ của nước dưới đất hoặc quy luật phân đới thuỷ địa hoá.

Bản đồ thuỷ địa hoá thường đi kèm bản đồ địa chất thuỷ văn.

Để giúp tìm kiếm mỏ bằng phương pháp thuỷ địa hoá, trên bản đồ thuỷ địa hoá có khoanh các dị thường thuỷ địa hoá liên quan đến đối tượng tìm kiếm.