bản đồ thuỷ đẳng cao


Bản đồ biểu diễn bề mặt nước không áp, gồm những đường thuỷ đẳng cao.

Đường thuỷ đẳng cao là đường mà các điểm trên đó, mặt nước có cùng một độ cao so với một mặt chuẩn nào đó (thường là so với mặt thuỷ chuẩn), nói cách khác, đường mà các điểm có cùng đầu nước thuỷ tĩnh.