bản đồ thổ nhưỡng


Bản đồ phản ánh sự phân bố và cấu trúc lớp phủ thổ nhưỡng theo các đặc trưng: nguồn gốc hình thành, thành phần cơ giới và nham thạch tạo thành thổ nhưỡng (đá mẹ).

Ở các nước, bản đồ thổ nhưỡng được thành lập theo một số hệ phân loại khác nhau.

Ở Việt Nam, việc thành lập bản đồ thổ nhưỡng dựa vào đặc điểm thổ nhưỡng của Việt Nam và theo hệ phân loại dựa vào nguyên tắc nguồn gốc phát sinh do nhà bác học người Nga Đôkuchaep xác lập.

Tuỳ thuộc tỉ lệ của bản đồ, trên bản đồ thổ nhưỡng thể hiện các cấp vị khác nhau trong hệ phân vị thổ nhưỡng như kiểu, kiểu phụ, loại... bản đồ thổ nhưỡng phản ánh quy luật phân bố thổ nhưỡng, là tài liệu quan trọng để đánh giá và kiểm kê tài nguyên đất nhằm sử dụng hợp lí và cải tạo đất.

Một số đặc trưng khác của thổ nhưỡng thể hiện trên những bản đồ riêng như nông hoá thổ nhưỡng, xói mòn đất...