bản đồ thiết kế, kinh doanh rừng


Bản đồ thể hiện tình trạng của rừng, đất đai lâm nghiệp, dân cư, tình trạng xã hội và các công trình sản xuất, xây dựng trong thời gian quy định là 10 năm, 20 năm...

Bản đồ thiết kế kinh doanh rừng còn thể hiện đầy đủ các loại rừng, hệ thống giao thông, các cơ sở hoạt động kinh tế - xã hội phục vụ kế hoạch phát triển toàn diện của một vùng.