bản đồ theo yêu cầu


Một dạng bản đồ trên các thiết bị di động được tạo lập tại thời điểm mà người sử dụng thiết bị yêu cầu.

Đặc điểm của việc tạo bản đồ theo yêu cầu là thời điểm do người dùng xác định. Nếu việc tạo lập bản đồ theo thời gian thực thì các yếu tố nội dung bản đồ được thể hiện trên nguyên tắc khái quát hóa tức thời.

Bản đồ theo yêu cầu có các đặc điểm:

1) Dữ liệu là tạm thời và giảm theo tỉ lệ hiển thị;

2) Dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dùng và quy định về hiển thị;

3) Tỉ lệ và nội dung không được xác định trước;

4) Dữ liệu được tạo tự động và không có sự biên tập trước khi hiển thị;

5) Bản đồ phải được hiển thị trên màn hình thiết bị ngay tại thời điểm người dùng yêu cầu.