bản đồ tương đồng


(cg. bản đồ tương tự), bản đồ mà mọi thông tin trên bản đồ có cấu tạo và lưu ở dạng tương đồng (tạo ra hình ảnh đồ hoạ, màu sắc, kí hiệu, chữ viết) có thể nhìn thấy được. Loại bản đồ này được in trên giấy hoặc một số loại vật liệu khác.

Các loại bản đồ truyền thống in trên giấy là bản đồ tương đồng.