bản đồ tướng đá - thạch động lực


Bản đồ trên đó biểu diễn các trường tướng đá gắn liền với tuổi thành tạo và các dấu hiệu về hoạt động địa chất ngoại sinh như: dòng bồi tích, sóng, bồi tụ, xói lở, địa hoá môi trường...