bản đồ từ trường


Bản đồ vẽ các đường có cùng cường độ từ trường.