bản đồ tổng hợp


Một dạng của bản đồ chuyên đề, phản ánh các hiện tượng như những thể thống nhất trên cơ sở xử lí, suy giải kết hợp và khái quát hoá các đặc trưng cơ bản của hiện tượng. Các bản đồ tổng hợp khác nhau về chủ đề, chiều sâu, chiều rộng và phương pháp tổng hợp.

Về chiều rộng tổng hợp, bản đồ tổng hợp có thể giới hạn từ một phần hoặc một hiện tượng (hệ thống) nào đó đến bao quát cả tổng thể các hiện tượng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Về chiều sâu tổng hợp, bản đồ tổng hợp có thể thay đổi từ khái quát đến đơn giản một số đặc trưng của hiện tượng (hệ thống) đến phản ánh tổng thể các đặc trưng với các mối quan hệ nội tại, xác định tổ chức và tính thống nhất của một hệ thống như một nguyên thể (vd. bản đồ cảnh quan).

Các bản đồ tổng hợp tiêu biểu gồm: bản đồ cảnh quan, bản đồ phân vùng nông nghiệp, bản đồ phân vùng công nghiệp, bản đồ phân vùng khí hậu...