bản đồ số Thế giới


Bản đồ Thế giới dạng số tỉ lệ 1:1 000 000 đầu tiên được cung cấp bởi Cục Bản đồ Bộ quốc phòng Mĩ. Bản đồ số thế giới chứa các dữ liệu cơ sở dạng vectơ theo thuật toán tôpô.

Bản đồ Việt Nam tỉ lệ 1:1 000 000 dạng số đã được Hội Bản đồ thế giới đưa lên mạng Internet vào năm 2007.