bản đồ số

A: digital map


Mô hình số của bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề, bản đồ chuyên môn, được thể hiện ở dạng số đối với toạ độ mặt bằng, độ cao và các số liệu thuộc tính được mã hoá. Bản đồ số được thành lập trong phép chiếu, hệ thống kí hiệu quy định đối với các bản đồ cùng kiểu đã biết, có tính đến tổng quát hoá và các yêu cầu về độ chính xác (Berliant).

Các đặc điểm chính của bản đồ số là:

1) Có đầy đủ các đặc điểm cơ bản của bản đồ truyền thống, nhưng các thông tin của bản đồ được lưu ở dạng số (mã nhị phân);

2) Thông tin của bản đồ số được cấu trúc theo kiểu rastơ hoặc vectơ, dữ liệu được tổ chức chặt chẽ, được lưu trong thiết bị nhớ và có khả năng đọc bằng máy tính;

3) Có thể chuyển đổi và hiển thị thành hình ảnh bản đồ dạng tương đồng trên các phương tiện khác nhau: trên giấy, màn hình...

Bản đồ số có nhiều ưu điểm so với bản đồ truyền thống như khả năng giao diện trực tiếp, thuận lợi và linh hoạt, khả năng chứa đựng thông tin rất phong phú, có tính chuẩn cao, dễ dàng cập nhật, chỉnh sửa và bảo mật với nhiều cấp độ khác nhau).

Bản đồ số có thể được lưu trên các phương tiện mà máy tính có thể đọc được (băng – đĩa từ, đĩa cứng, đĩa CD-ROM, USB...). Chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của bản đồ khi được thể hiện trên màn hình hoặc in ra giấy.