bản đồ sinh khoáng   


Bản đồ thể hiện quy luật thành tạo và phân bố khoáng hoá trong không gian và thời gian. Thành lập trên nền bản đồ địa chất hoặc bản đồ kiến tạo đặc biệt, thể hiện rõ quy luật phân bố các diện tíc chứa quặng, các mỏ khoáng và tất cả các biểu hiện khoáng hoá có liên quan với các yếu tố địa chất khác nhau như rích tụ trầm tích, kiến tạo, macma, biến chất.

Tuỳ thuộc nội dung và nguồn gốc khoáng hoá được thể hiện, bản đồ sinh khoáng phân thành các loại: sinh khoáng tổng hợp, chuyên khoáng, sinh khoáng nội sinh, ngoại sinh, biến chất...

Bản đồ sinh khoáng là cơ sở để định hướng và quy hoạch công tác tìm kiếm - thăm dò khoáng sản trên những diện tích có triển vọng mang quặng đã được phân cấp và phân vùng.