bản đồ quy hoạch sử dụng đất 


Bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ đất đai sử dụng vào các mục đích khác nhau tại thời điểm cuối kỳ quy hoạch, là căn cứ cơ bản để điều hành vĩ mô về quản lí, sử dụng đât đai.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất được lập mười năm một lần gắn với kì quy hoạch sử dụng đất. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai của cấp xã được lập trên bản đồ địa chính, gọi là bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết.