bản đồ quy hoạch rừng


Bản đồ thể hiện những chỉ tiêu chính về quy hoạch của thời hạn xây dựng và kinh doanh rừng. Dựa trên phương án quy hoạch và kết quả nghiên cứu sự phát triển của vùng để xây dựng bản đồ quy hoạch rừng.

Bản đồ thể hiện các yếu tố kinh tế - xã hội của từng vùng, trong đó có lâm nghiệp và các ngành khác: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, văn hóa, xã hội.