bản đồ quân sự   


Bản đồ được lập trên bản đồ địa hình có độ chính xác cao, nội dung chi tiết về các yếu tố địa hình, giao thông , thủy văn… và các yếu tố khác về quân sự phù hợp với mục đích của bản đồ. 

Tỉ lệ của bản đồ quân sự tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Bản đồ  chiến thuật thường dùng tỉ lệ lớn hơn bản đồ chiến lược.