bản đồ phương ngữ   


Bản đồ biểu thị sự phân bố địa lí  về các đặc điểm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của các phương ngữ, thổ ngữ trong vùng lãnh thổ nhất định.