bản đồ phức hợp   


Loại bản đồ thể hiện một số hiện tượng có chỉ tiêu biểu thị riêng nhưng có liên quan với nhau, trong cùng một thời gian.

Vd: Các bản đồ thời tiết, cùng một thời điểm ghi nhận các yếu tố khí tượng như: tốc độ và hướng gió, lượng mưa, nhiệt độ không khí, khí áp...