bản đồ phụ


Bản đồ đi kèm và có liên quan chặt chẽ đến bản đồ chính nhằm làm rõ hơn nội dung một khu vực nà̀o đó trên bản đồ chính hoặc trình bày bổ sung những nội dung có liên quan đến bản đồ chính.

Ví dụ: trên bản đồ hành chính thành phố Hà Nội, có bản đồ phụ „Thành phố Hà Nội trong tổ quốc Việt Nam“ ở tỉ lệ 1:6 000 000, bản đồ „Trung tâm thành phố“ ở tỉ lệ lớn nhằm thể hiện rõ hơn khu vực các quận trung tâm thành phố.

Trên bản đồ Việt Nam, quần đảo Trường Sa thường được bố trí trên một bản đồ phụ.