bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng 


Bản đồ thể hiện sự phân hoá khí hậu nhằm phục vụ mục dích xây dựng. Căn cứ vào mức độ phân hoá của các chỉ tiêu khí hậu và xây dựng được lựa chọn có thể có các vùng khác nhau. Tương ứng với tổ hợp các chỉ tiêu chi tiết khác, có thể chia lãnh thổ thành các vùng nhỏ nằm trong vùng lớn.

Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng của Việt Nam được hoàn thành năm 1982 với sự phối hợp của ngành xây dựng và khí tượng. Trên bản đồ này, lãnh thổ Việt Nam được chia thành hai miền khí hậu, bao gồm 5 vùng và 13 tiểu vùng khí hậu. Bản đồ đã được đưa vào tiêu chuẩn TCVN 4088-85 và Quy chuẩn xây dựng.