bản đồ phân vùng khí hậu ánh sáng


Bản đồ thể hiện các vùng khí hậu ánh sáng căn cứ vào sự phân hoá các chỉ tiêu về khí hậu đã lựa chọn.

Bản đồ khí hậu ánh sáng của Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập trong 10 năm (1981-1991).

Bản đồ được xây dựng theo hai chỉ tiêu khí hậu ánh sáng là hệ số khí hậu ánh sáng và hệ số mặt trời. Theo bản đồ này, lãnh thổ Việt Nam được chia thành 5 vùng khí hậu ánh sáng.