bản đồ phân vùng khí hậu


Bản đồ khí hậu thể hiện các vùng, miền, tiểu vùng khí hậu theo các chỉ tiêu về những yếu tố khí hậu như: lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, các hiện tượng khí hậu đặc biệt... phục vụ mục đích đánh giá điều kiện chung hoặc chuyên ngành như: phân vùng khí hậu nông nghiệp, phân vùng khí hậu xây dựng...