bản đồ phân tích   


Bản đồ thể hiện những khía cạnh riêng rẽ hoặc tính chất riêng biệt của các hiện tượng phản ánh các mối liên hệ và mối tương quan tác động lẫn nhau.

Thể loại bản đồ này rất phổ biến, mỗi phần tử nội dung được thể hiện riêng. Vd: bản đồ chăn nuôi, bản đồ lượng mưa, bản đồ nhiệt độ không khí...