bản đồ ô nhiễm môi trường


Bản đồ biểu thị các nguồn ô nhiễm, tình trạng và tác hại của các hiện tượng ô nhiễm và phá huỷ các yếu tố thành phần của môi trường.

Các bản đồ môi trường có thể được phân loại theo: phương pháp nghiên cứu các hiện tượng ô nhiễm, theo chức năng, theo tỉ lệ, theo phạm vi lãnh thổ, theo nội dung.