bản đồ ngôn ngữ học 


Bản đồ thể hiện sự phân bố về mặt địa lí các thổ ngữ, phương ngữ có trong một ngôn ngữ hoặc thể hiện sự phân bố cụ thể một hay nhiều hiện tượng ngôn ngữ nào đó như bản đồ ngôn ngữ học của sự phát âm lẫn lộn phụ âm /l/ và /n/ ở Việt Nam.