bản đồ nổi   


Bản đồ phản ánh thực tại bề mặt địa hình bằng mô hình ba chiều và các kí hiệu. Bản đồ nổi có ưu điểm là trực quan, có thể dùng để nghiên cứu khái quát thực địa, song trên bản đồ nổi  rất khó tiến hành đo tính.

Để dễ dàng nhận biết địa hình, tỉ lệ theo phương thẳng đứng trên bản đồ nổi thường lớn hơn tỉ lệ theo phương nằm ngang từ 5 đến 10 lần.

Có thể lập bản đồ nổi  bằng cách in bản đồ lên đế nhựa, sau đó dập nổi địa hình bằng các phương pháp khác nhau.