bản đồ nền địa hình 


Loại bản đồ thành lập từ bản đồ địa hình cơ bản nhưng có lược bỏ bớt một số đặc điểm, tính chất của các yếu tố địa hình, địa vật để giảm nhẹ dung lượng nội dung.

Các bản đồ này có thể in một màu hoặc nhiều màu (nhưng không in màu nền vùng thực vật), thường được dùng làm cơ sở địa hình để vẽ bổ sung trực tiếp các nội dung chuyên ngành lên đó khi tiến hành các công việc thiết kế, quy hoạch, thành lập các bản đồ chuyên môn, chuyên đề.