bản đồ môi trường


Bản đồ phản ánh sự tác động lẫn nhau giữa cơ thể sống (trong đó có con người) và môi trường. Theo nghĩa rộng: là sự tác động qua lại giữa các địa hệ kinh tế – xã hội và tự nhiên.

Phân biệt bốn kiểu bản đồ môi trường chủ yếu như sau:

1) Bản đồ kiểm kê, thể hiện sự tồn tại và trạng thái của các đối tượng và tình huống môi trường;

2) Bản đồ đánh giá, thể hiện ý nghĩa, mức độ tác động của các hiện tượng hoặc nhân tố môi trường tới sự sống và chức năng của các cơ thể;

3) Bản đồ dự báo, phản ánh kết quả có khả năng xảy ra do sự tác động của các nhân tố môi trường tới các cơ thể sống hoặc môi trường;

4) Bản đồ đề xuất, phản ánh sự phân bố các biện pháp về sử dụng các điều kiện thuận lợi và nhăn chặn các tình huống môi trường xấu, tiến hành cải tạo, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, đảm bảo sự bền vững của môi trường.

Các bản đồ môi trường thành phần phản ánh riêng từng hiện tượng hoặc nhân tố (vd: sự ô nhiễm đất), còn bản đồ tổng hợp chung nêu đặc điểm tích hợp các tình huống môi trường (vd: phân vùng lãnh thổ theo mức độ nguy hiểm phóng xạ).

Bản đồ môi trường mang nhiều ý nghĩa khác nhau: tra cứu khoa học, giáo khoa – địa phương, quảng cáo, tuyên truyền...