bản đồ mộc  


  Loại bản đồ in trên giấy có nội dung tương tự như bản đồ địa hình cùng tỉ lệ nhưng chỉ in một màu đến 3 màu (không in màu nền vùng thực vật) dùng để đưa các nội dung chuyên môn khác lên bản đồ, dùng để xây dựng các sơ đồ, các bản đồ trưng bày...

Xt. bản đồ nền địa hình.