bản đồ miền tự nhiên


 Bản đồ địa lí tự nhiên tổng hợp thể hiện các yếu tố đặc trưng nhất của môi trường tự nhiên, bao gồm: địa chất, địa hình, khí hậu, hệ thống thuỷ văn, đất đai, động thực vật.