bản đồ mang ý nghĩa hàng hải  


Loại bản đồ kĩ thuật (theo phân loại của Nga), được phân biệt thành ba loại: bản đồ hàng hải chung, bản đồ hàng hải đặc biệt, bản đồ tra cứu và bổ trợ.