bản đồ lịch sử 


Một loại bản đồ chuyên đề, phản ánh các sự kiện lịch sử riêng lẻ và tổng hợp các sự kiện và các hiện tượng nêu lên quá trình phát triển của xã hội loài người.

Nhiệm vụ của bản đồ lịch sử là đưa ra hình ảnh trực quan về sự phân bố, về các mối liên hệ không gian và phạm vi địa lí của các sự kiện lịch sử.

Ví dụ: bản đồ chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), bản đồ Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931)...