bản đồ lâm nghiệp   


Bản đồ thể hiện các nội dung chủ yếu về rừng. Bao gồm các loại: bản đồ hiện trạng rừng; bản đồ quy hoạch rừng; bản đồ thiết kế, kinh doanh rừng.