bản đồ khoáng sản


Bản đồ phản ánh sự phân bố các loại khoáng sản trong không gian trên một vùng lãnh thổ.

Trên nền bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản thể hiện mỏ khoáng và biểu hiện khoáng, các dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản (vành phân tán các nguyên tố tạo quặng, vành trọng sa, dị thường địa vật lí...). Bản đồ khoáng sản  có nhiều tỉ lệ: tỉ lệ nhỏ (1:500 000 - 1:1 000 000 và nhỏ hơn), tỉ lệ trung bình (1:100 000 - 1:200 000), tỉ lệ lớn (1:50 000 và lớn hơn). Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:500 000 lập năm 1981, xuất bản năm 1982 và bản thuyết minh tóm tắt xuất bản năm 1987.

Ngoài ra, đã lập và xuất bản bản đồ khoáng sản tỉ lệ 1:200 000 cho nhiều khu vực khác nhau, bản đồ khoáng sản tỉ lệ 1:50 000 cho một số vùng được coi là triển vọng có khoáng sản.