bản đồ kinh tế chung  


Bản đồ phản ánh tất cả các đặc trưng kinh tế (sự phân bố, sản lượng, cơ cấu theo ngành và vùng...) của nền kinh tế quốc dân. Sự thể hiện các đặc trưng kinh tế của nền kinh tế quốc dân có thể theo nhiều hướng khác nhau.

Phổ biến nhất là bản đồ kinh tế chung giáo khoa, nội dung thể hiện đầy đủ các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông...