bản đồ kinh tế   


Bản đồ phản ánh sự phân bố, cơ cấu và phát triển toàn bộ nền kinh tế cũng như của từng ngành, từng đối tượng kinh tế. Chủ đề của bản đồ kinh tế rất phong phú.

Bản đồ kinh tế chia ra: bản đồ kinh tế chung và bản đồ phân vùng kinh tế, bản đồ kinh tế của từng ngành (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải...), bản đồ chuyên ngành hẹp (cơ khí - luyện kim, chăn nuôi...) và bản đồ đối tượng kinh tế hoặc thành phần (diện tích gieo trồng cà phê, năng suất và sản lượng lúa...), bản đồ quy hoạch phát triển kinh tế và phân bố lực lượng sản xuất.