bản đồ kiến tạo   


Bản đồ thể hiện các kiến trúc của vỏ Trái Đất trong một khu vực hoặc toàn bộ Trái Đất và phản ánh sự phát triển của chúng ở những giai đoạn nhất định. Bản đồ được lập trên cơ sở phân tích bản đồ địa chất kết hợp sử dụng các tư liệu địa vật lí, địa kĩ thuật cùng các tư liệu địa chất khác có liên quan.

Thuộc bản đồ kiến tạo có bản đồ cổ kiến tạo, bản đồ kiến tạo theo chuyên đề (vd. bản đồ kiến tạo động đất, bản đồ kiến tạo khe nứt...).

Mức độ nghiên cứu của bản đồ kiến tạo được phản ánh qua tỉ lệ của bản đồ. Tuỳ theo các học thuyết kiến tạo, có nhiều loại bản đồ kiến tạo khác nhau, nhưng chúng đều giải thích lịch sử phát triển của vỏ Trái Đất và mối liên quan đến sự phân bố các mỏ khoáng sản.